Nederland raakt achterop

Nederland raakt achterop
25 september 2018 2 min. leestijd

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is in het leven geroepen om bedrijven en instellingen (inrichtingen) te verplichten energie besparende maatregelen door te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Vanuit de inrichtingen wordt er nu te weinig prioriteit gegeven aan energiebesparing, waardoor Nederland achter ligt op de doelstellingen van het Energieakkoord voor duurzame groei. Daarom is er een wijziging ter bevordering van de naleving van het Activiteitenbesluit voorgesteld. De bedoeling is dat de wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer op 1 juli 2019 in werking zal gaan treden.

Rapportageverplichting

De wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer brengt met zich mee dat er een rapportageverplichting wordt ingesteld voor bedrijven en instellingen. In de rapportage dient uiteengezet te worden welke energiebesparende maatregelen er door de inrichting zijn getroffen. Per bedrijfstak is er een lijst opgesteld met ‘erkende energiebesparende maatregelen’ die door de specifieke sector gebruikt kan worden. Afwijking van de lijst is mogelijk, mits er een vergelijkbaar of beter besparingsresultaat wordt bewerkstelligd.

De ondernemer (drijver van de inrichting) rapporteert uiterlijk op 1 juli 2019 en daarna om de vier jaar aan het bevoegd gezag. Indien een inrichting na 1 juli 2019 wordt opgericht, zal de drijver binnen één jaar moeten rapporteren. Deze rapportage moet digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ondernemingen die zijn toegetreden tot de meerjarenafspraak energie-efficiëntie hebben geen rapportageplicht. Verder geldt een aparte regeling voor bedrijven die een energie-audit moeten indienen.

Handhaving

Aan de hand van de rapportage zal het bevoegd gezag steekproeven uitvoeren bij inrichtingen, waarvan uit de informatie is gebleken dat ze waarschijnlijk niet voldoen aan de energiebesparingsplicht. Dient een inrichting geen/onjuiste rapportage in, dan voldoet die automatisch niet aan de informatieplicht en is er sprake van een zelfstandige overtreding. Het bevoegd gezag kan hier dan handhavend optreden. Wanneer uit de rapportage duidelijk naar voren komt dat er niet wordt voldaan aan de rapportageverplichting, wordt er in principe aangenomen dat er niet wordt voldaan aan de energiebesparingsverplichting. Mocht dit het geval zijn dan kan er vanuit het bevoegd gezag nader onderzoek geëist worden of een last onder dwangsom worden opgelegd.

Terug

40 Adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.