Nieuws

Advocatuur 27 juni 2018

Compensatie voor transitievergoeding aan zieke werknemer

Werkgevers zijn bij ziekte van de werknemer verplicht twee jaar lang het loon door te betalen. Na twee jaar stopt de verplichting om loon door te beta[...]
Advocatuur 27 juni 2018

Kan een huurder de huurprijs na korting nog laten toetsen?

Wanneer een huurder vermoedt dat hij teveel betaalt, kan hij (bij een geliberaliseerde huurprijs) in de eerste zes maanden zijn huur bij de Huurcommis[...]
Notariaat 27 juni 2018

Transformatieprojecten: wel of geen kwalificatie als woning?

In een eerdere nieuwsbrief is reeds aandacht besteed aan het begrip ‘woning voor de overdrachtsbelasting’. Dit onderwerp blijft echter actueel vanwege[...]
Advocatuur 26 juni 2018

Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor de grote ondernemingen

Vanaf 1 juli 2017 geldt de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor de grote ondernemingen. Deze nieuwe en strengere wetgeving heeft als doel [...]
Advocatuur 15 juni 2018

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2018

Met ingang van 1 juli 2018 krijgt de bedrijfsarts een grote(re) rol toebedeeld als gevolg van wijzigingen in de Arbowet. Daarnaast zijn de sancties – [...]
Advocatuur 14 juni 2018

Verplicht verduurzamen vastgoed

Verduurzaming is "hot". De politiek is zich van de noodzaak tot verduurzaming bewust geworden. Dit blijkt uit het toegenomen aantal stimuleringsmaatre[...]
Advocatuur 30 mei 2018

De niet-uitvoerende bestuurder: aansprakelijk voor meer dan u lief is?

Toenemende internationalisering brengt niet alleen goedkope Chinese telefoons en Amerikaanse fastfood ketens binnen bereik; het heeft ook zijn weersla[...]
Advocatuur 30 mei 2018

Voorkom conflicten met uw medeaandeelhouder(s)

Een goede samenwerking tussen aandeelhouders om een onderneming in een besloten verhouding draaiende te houden is essentieel. Meestal is dat in het be[...]
Notariaat 30 mei 2018

Hertrouwen met uw ex-echtgeno(o)t(e): oude tijden herleven

Wanneer u voor de tweede keer trouwt met dezelfde persoon (uw ex-echtgeno(o)t(e)), rijst de vraag wat de gevolgen hiervan zijn. Hoe zit het bijvoorbee[...]
Notariaat 30 mei 2018

Invoering UBO-register uitgesteld

In de nieuwsbrief van maart 2018 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake het UBO-register naar aanleiding van de vierde anti-witwasric[...]
Advocatuur 17 mei 2018

Bedrijfsgeheim beschermd

Met ingang van 9 juni 2018 moet de Europese richtlijn Bedrijfsgeheimen zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Als gevolg van de implementatie van die [...]
25 april 2018

De dga die zichzelf vogelvrij verklaart?

Bijna iedere directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft wel een schuld aan zijn eigen (holding)vennootschap uit hoofde van een rekening-courant of een l[...]
Advocatuur 25 april 2018

De preventiemedewerker: een verplichting voor elke organisatie

Met de wijziging van de arbowetgeving per 1 juli 2017 zijn de regels omtrent het aanstellen van een preventiemedewerker verder verscherpt. Het is voor[...]
Advocatuur 25 april 2018

Pensioen in eigen beheer: in de klem bij uw partner of niet?

1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Het is sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk als dga pensioen in eigen[...]
Advocatuur 25 april 2018

Uw ontbonden vennootschap toch niet opgehouden te bestaan?

Het is wettelijk geregeld dat een rechtspersoon blijft voortbestaan na ontbinding voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Indien de[...]

40 Adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.