Pensioen in eigen beheer: in de klem bij uw partner of niet?

Advocatuur 25 april 2018

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. De wetgever heeft een coulanceperiode van drie maanden gehanteerd, zodat het sinds 1 juli 2017 voor de dga niet langer mogelijk is pensioen in eigen beheer (PEB) op te bouwen. De wetgever biedt de dga thans de mogelijkheid het PEB - fiscaal aantrekkelijk - af te stempelen vóór 2020. Dit afstempelen geschiedt ofwel door een afkoop van het PEB ofwel door omzetting van het PEB in een oudedagsverplichting (ODV). Maakt de dga geen keuze of wenst hij/zij het pensioen niet af te kopen of om te zetten, dan wordt de huidige situatie gehandhaafd en bevriest als ware het pensioen op de balans van de bv.

Toestemming van de partner
Alvorens de dga over kan gaan tot het afstempelen van het PEB, dient deze schriftelijk toestemming te krijgen van zijn of haar partner dan wel ex-partner. Het afstempelen kan namelijk – vooral wanneer men onder huwelijkse voorwaarden getrouwd is – erg nadelig uitpakken voor de partner. De partner kan de dga klem zetten bij het maken van keuzes rondom het PEB.

Of toch niet?
Partijen zijn met elkaar gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en hebben staande huwelijk een finaal verrekenbeding opgenomen. De vrouw heeft binnen haar vennootschap pensioen in eigen beheer opgebouwd. Op enig moment besluiten partijen uit elkaar te gaan. Naar aanleiding van de echtscheiding wenst de vrouw het PEB af te stempelen, maar de man weigert medewerking te verlenen aan de omzetting van het PEB in een ODV. Beoordeeld dient te worden of de man met recht zijn toestemming onthoudt aan het afstempelen van de PEB-aanspraken. De civiele kamer van de rechtbank Amsterdam is van oordeel dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, waaronder de post-solidariteitsgedachte, in het onderhavige geval met zich brengen dat de man moet meewerken aan het omzetten van het PEB in een ODV. De rechtbank baseert haar beslissing onder andere op het feit dat de man wordt gecompenseerd, gelet op het finaal verrekenbeding, door de waardestijging van de aandelen als gevolg van het vervallen van de grote negatieve post op de balans (rechtbank Amsterdam van 31 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1755).

Deze uitspraak leert ons dat u via de rechter de medewerking van uw partner wellicht af kan dwingen. Het zijn de omstandigheden van het geval die hierbij van doorslaggevende betekenis zullen zijn.

Meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van VDB Advocaten Notarissen.

Terug

40 Adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.