Privacy statement

Dit privacy statement geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld worden door VDB Advocaten Notarissen (hierna: VDB) en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy, respecteren deze en zetten ons in om deze te beschermen en het correcte gebruik van persoonsgegevens te waarborgen. We verzamelen alleen persoonsgegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt met als doel producten en diensten aan u te kunnen leveren, en om producten en diensten onder uw aandacht te brengen.


Algemene verordening gegevensbescherming

De algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) heeft zijn plaats in ons interne informatiebeveiligingsbeleid, interne procedures, bij het inrichten van processen en systemen en in de opleiding van (nieuwe) medewerkers.


Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, waar middels een link naar verwezen wordt op onze website.


Cookiebeleid & gebruikte cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat opgeslagen wordt op de computer van de bezoeker van deze website, met als doel om de bezoeker in de toekomst te kunnen herkennen en de toegang tot deze website te verbeteren en vereenvoudigen. We maken op deze algemene website gebruik van analytische en functionele cookies. Er worden op de algemene website geen tracking cookies gebruikt. Op de “Werken bij” website worden tracking cookies gebruikt met als doel om op een later moment potentiële werkzoekenden gerichte wervingsacties middels advertenties aan te kunnen bieden.


Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens waarvoor wij toestemming hebben gevraagd om deze te verwerken en waarvoor u toestemming hebt verleend, met als doel producten en diensten aan u te kunnen leveren. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
Indien u een dienst van ons afneemt, verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die dienstverlening.
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.


Persoonsgegevens van minderjarigen

Wanneer u onze diensten afneemt of onze website bezoekt, hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter, we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@vdb-law.nl, zodat wij voor verwijdering kunnen zorgdragen.


Doorgeven van persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve als dit noodzakelijk is om aan uw verzoek of opdracht te voldoen, of vanwege de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  Daartoe zijn de volgende categorieën van ontvangers gedefinieerd:

 • Rechthebbenden;
 • Toezichthouders;
 • Belastingdienst, de FIOD of de AFM;
 • Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben;
 • Eventuele leveranciers van ICT systemen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de opdracht, bijvoorbeeld de leverancier van fiscale aangiftesoftware of financiële administratiesoftware.

Persoonsgegevens worden in sommige gevallen doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Het kan soms noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de Europese Unie. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening.
Wij geven alleen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie wanneer de ontvangende partijen een passend niveau van bescherming waarborgt of indien een andere specifieke afwijking op grond van de AVG van toepassing is.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VDB) tussen zit.

Bewaartermijn van de gegevens
Behalve wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van toepasselijke beroeps-en gedragsregels of een wettelijke bewaarplicht, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de in dit privacy statement vermelde doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens.


Verwijzing naar algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VDB


Recht op wijzigen van privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam met enige regelmaat kennis te nemen van dit privacy statement.


Uitoefening van rechten en contact opnemen met VDB

U bepaalt of u gebruik wenst te maken van de diensten die op onze websites en nieuwsbrieven worden aangeboden. U bepaalt zelf of u persoonsgegevens aan VDB verstrekt. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan zullen een aantal diensten of producten van VDB niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn.

U heeft de volgende rechten omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens:

 1. Het indienen van een verzoek tot:
   • inzage;
   • wijziging;
   • verwijdering;
   • gegevensoverdraagbaarheid (dit betekent dat u een verzoek indient om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen).
 2. Het intrekken of beperken van uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking Dit kan ten alle tijden en doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 3. Het aantekenen van bezwaar tegen de verwerking.  

Hiervoor zijn zorgvuldige procedures opgesteld welke u in gang kunt zetten door gebruik van het volgende digitale formulier:
Aanvraagformulier AVG


Indien u zich af wenst te melden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u gebruik maken van de afmeldlink rechtsboven in de nieuwsbrief, of een e-mail sturen naar info@vdb-law.nl.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of over het gebruik van persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met ons via avg@vdb-law.nl of per post:


VDB Advocaten Notarissen
T.a.v. afdeling Compliance
Postbus 193
5580 AD  WAALRE


Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Anne Creusen
VDB Advocaten B.V.
040-2215015
fg@vdb-law.nl