Compensatie voor transitievergoeding aan zieke werknemer

Advocatuur 27 juni 2018

Werkgevers zijn bij ziekte van de werknemer verplicht twee jaar lang het loon door te betalen. Na twee jaar stopt de verplichting om loon door te betalen (mits er geen loonsanctie wordt opgelegd) en kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid opzeggen. De werkgever is dan wel verplicht om de transitievergoeding aan de werknemer te betalen.

Werkgevers ervaren die verplichte transitievergoeding vaak als onrechtvaardig en onterecht. Zij hebben immers al twee jaar het loon doorbetaald, zonder dat daar arbeid tegenover stond. Daarnaast hebben zij vaak ook al andere kosten moeten maken in het kader van re-integratie van de werknemer. Om deze werkgevers tegemoet te komen ligt er nu een wetsvoorstel voor, op grond waarvan werkgevers gecompenseerd zullen worden voor de transitievergoeding die zij betalen bij een beëindiging van het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Hoogte en financiering compensatievergoeding
Mocht de voorgestelde compensatieregeling worden ingevoerd, dan zullen werkgevers een compensatie ontvangen ter hoogte van de betaalde transitievergoeding. Daarbij heeft te gelden dat de compensatie is gemaximeerd op de transitievergoeding per moment einde wachttijd. Mocht de werkgever er bijvoorbeeld voor kiezen om het dienstverband – na omloop wachttijd – slapend voort te laten duren en heeft dit een verhoging van de transitievergoeding tot gevolg, dan wordt het surplus tussen de transitievergoeding per einde wachttijd en die per feitelijk einde dienstverband niet gecompenseerd. 

De compensatie wordt door UWV aan de werkgever verstrekt en wordt door UWV betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Dat fonds wordt op haar beurt gespekt door premies die werkgevers betalen. In dat kader zullen de werkgeverspremies in 2019 stijgen met 0,5% en vervolgens structureel met 0,1%. In die zin financieren werkgevers dus feitelijk zelf de compensatieregeling.

Hoe en wanneer aan te vragen?
Het is de bedoeling dat de compensatieregeling per 1 april 2020 in werking zal treden. Daarbij is het belangrijk dat ook voor transitievergoedingen die zijn betaald vóór die datum (maar vanaf 1 juli 2015) compensatie aangevraagd kan worden. Zodoende kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

  • compensatie voor een transitievergoeding verstrekt na 1 april 2020 dient binnen zes maanden na moment van volledige betaling aangevraagd te worden. UWV beslist vervolgens binnen acht weken op die aanvraag;
  • voor transitievergoedingen die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn betaald, geldt een wat andere regeling: de compensatie hiervoor dient uiterlijk op 30 september 2020 te zijn ingediend. Door compensatie mogelijk te maken voor oude gevallen wordt getracht rechtsgelijkheid te bewerkstelligen tussen oude en nieuwe gevallen. UWV beslist in deze gevallen binnen zes maanden.

Bij de aanvraag dient de werkgever in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:

  • de arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • de beschikking van UWV/kantonrechter of de beëindigingsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • documentatie met betrekking tot de duur van de ziekteperiode en de loondoorbetaling;
  • de gegevens die gebruikt zijn om de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding aan de werknemer.

Voor nu heeft te gelden dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer nog met het wetsvoorstel moeten instemmen en dat er dus nog wijzigingen kunnen komen. 

Mocht u meer informatie willen of nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Bianca van Rijswijk van VDB Advocaten Notarissen.

Terug

40 Adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.